PROJEKTI

Projekti

Tokom dvanaestogodišnjeg postojanja radili smo na mnogim projektima od kojih izdvajamo:

Tokom 2014. godine izvršili smo snimanje magistralnog puta u dužini od oko 30 km. Snimanje je izvršeno u pojasu do oko 60 m, po 30m u odnosu na osovinu puta. Snimano je  po profilima ne veće udaljenosti od 20m. Pored profila, snimali smo,  sve objekte u zadatoj zoni kao i mostove, propuste, saobraćajne znake, ivičnjake, trotoare ...

Tokom 2014.  godine završili smo sve pripremne geodetske  radove za realizaciju projekta  -NADVIŠENJE SAVSKOG NASIPA U KOZARSKOJ DUBICI. Ukupna dužina nasipa je oko 14.5km i prostire se na području opština Kozarska Dubica i Gradiška odnosno zahvata područja pet katastarskih opština.

Geodetski radovi za potrebe snimanja i izrade situacionih planova, koji će poslužiti kao podloge za izradu projekta "Glavne opravka pruge dionica Doboj-Maglaj i Jelina-Zenica na koridoru Vc" , odnose se na dionicu pruge od Doboja (KM 83+600) do KM 103+500 u pravcu Maglaja. 

GISsoft d.o.o. Brčko, zajedno sa MapSoft d.o.o. Beograd uspješno su realizovali projekat izrade digitalnog ortofota za područje Opštine Bijeljina na osnovu aerofotogrametrijskog snimanja. 

Informacioni sistem za naplatu komunalne takse je razvijen za potrebe Opštine Bijeljina. Opštinskom odlukom izabran je model naplate naknada baziran na zonama, ali je sistem tako razvijen da se jednostavno može preći i na druge modele kada raspoloživi podaci to dozvoljavaju. 

Stupite u kontakt sa nama

  +387 55/213-256
  obrad.dragicevic@gis-soft.com

Pratite nas na društvenim mrežama.

GISsoft d.o.o. Brčko Distrikt

PJ: GISdesign Bijeljina
MBS: 1-150 Osnovni sud u Brčkom
JIB: 4600011890000
PIB: 600011890000