PROJEKTI


Informacioni sistem za naplatu komunalne takse je razvijen za potrebe Opštine Bijeljina. Opštinskom odlukom izabran je model naplate naknada baziran na zonama, ali je sistem tako razvijen da se jednostavno može preći i na druge modele kada raspoloživi podaci to dozvoljavaju.

Informacioni sistem je razvijen kao višeslojna aplikacija koja u pozadini ima MS SQL Server 2005 za upravljanje podacima, Mapsoft Total Solution kao server prostornih podataka, dok je korisnički grafički interfejs realizovan kao web aplikacija tako da se sa klijent strane može pristupati sa bilo kojeg web browser-a.

     

Podaci na kojima počiva Informacioni sistem su službeni podaci katastarskog operata i digitalnog katastarskog plana.

Osnovne funkcije informacionog sistema za objedinjenu naplatu su:

 • evidencija subjekata
 • pretraživanje podataka
 • pregled podataka o obveznicima, građevinskim parcelama, objektima i posebnim dijelovima objekata
 • ažuriranje podataka o obveznicima, građevinskim parcelama, objektima i posebnim dijelovima objekata
 • generisanje rješenja
 • prikaz nepokretnosti na digitalnom geodetskom planu
 • spajanje subjekata
 • generisanje izvještaja
 • prijem i obrada žalbi
 • praćenje i evidentiranje naplate naknada
 • generisanje opomena kod neredovnog plaćanja naknade

Stupite u kontakt sa nama

  +387 55/213-256
  obrad.dragicevic@gis-soft.com

Pratite nas na društvenim mrežama.

GISsoft d.o.o. Brčko Distrikt

PJ: GISdesign Bijeljina
MBS: 1-150 Osnovni sud u Brčkom
JIB: 4600011890000
PIB: 600011890000