PROJEKTI

GISsoft d.o.o. Brčko, zajedno sa MapSoft d.o.o. Beograd uspješno su realizovali projekat izrade digitalnog ortofota za područje Opštine Bijeljina na osnovu aerofotogrametrijskog snimanja. 

Aerofotogrametrijsko snimanje je izvršeno digitalnom DiMAC kamerom, u periodu mart-maj 2011. godine, u dvije razmjere sa dvije izlazne veličine piksela.  

područje
površina /km2/
broj redova
broj snimaka
veličina piksela /cm/
broj listova
gradsko
22.7
10
163
10
160 (1:1000)
vangradsko
850
45
2417
25
320 (1:2500) 


Pošto je ortofoto u digitalnom obliku, moguće je njegovo jednostavno kombinovanje sa drugim prostornim podacima i podlogama u digitalnom obliku. Nezaobilazna je komponenta u izradi raznih informacionih sistema koji su bazirani na geoprostornim podacima. 

Za Opštinu Bijeljina je takođe izrađen vrlo kvalitetan Digitalni Model Terena (DMT) koji ima primjenu kod svih vrsta projektovanja i građenja, izrade planova za zaštitu od prirodnih nesreća (poplave itd.) kao i druge primjene.

Stupite u kontakt sa nama

  +387 55/213-256
  obrad.dragicevic@gis-soft.com

Pratite nas na društvenim mrežama.

GISsoft d.o.o. Brčko Distrikt

PJ: GISdesign Bijeljina
MBS: 1-150 Osnovni sud u Brčkom
JIB: 4600011890000
PIB: 600011890000